Шээс, бэлгийн тогтолцооны өвчин, Шээс, бэлгийн тогтолцооны өвчин