Чих, хамар, хоолойн өвчин, Чих, хамар, хоолойн өвчин